Anatomy

Anatomy

Anatomy SlidesLab slidesRecordsLab Check ListsAnatomy notesScientific Team

Anatomy Slides

Slide 1

Lec-1-Int-Planes (2.0 MiB, 225 downloads)

Slide 2

Lec-2-Bones (2.2 MiB, 228 downloads)

Slide 3

Lec-3-Bones-of-UL (2.6 MiB, 231 downloads)

Slide 4

Lec-4-Bones-of-LL (2.1 MiB, 218 downloads)

Slide 5

Lec-5-Int-Skull (2.9 MiB, 283 downloads)

Slide 6

Lec-6-Int-Mand-Vertebrae (1.9 MiB, 267 downloads)

Slide 7

Lec-7-Muscles (1.4 MiB, 224 downloads)

Slide 8

Lec-8-Muscles-of-Head (1.5 MiB, 220 downloads)

Slide 9

Lec-9-Muscles-of-Neck (1.4 MiB, 222 downloads)

Slide 10

Lec-10-Muscles-of-Trunck (1.7 MiB, 202 downloads)

Slide 11

Lec-11-Muscles-of-UL (2.5 MiB, 203 downloads)

Slide 12

Lec-12-Muscles-of-LL (1.3 MiB, 172 downloads)

Slide 13

Lec-13-Joints (1.2 MiB, 162 downloads)

Slide 14

Hashemite Gen Anat Lec 14 Circ S 1 (4.5 MiB, 170 downloads)

Slide 15

Hashemite Gen Anat Lec 15 Circ S 2 (6.7 MiB, 162 downloads)

Slide 16

Hashemite Gen Anat Lec 16 Resp S 1 (5.4 MiB, 123 downloads)

Slide 17

Hashemite Gen Anat Lec 17 Resp S 2 (4.7 MiB, 98 downloads)

Slide 18

Hashemite Gen Anat Lec 18 GIT 1 (7.3 MiB, 49 downloads)

Slide 19

Hashemite Gen Anat Lec 19 GIT2 (5.6 MiB, 35 downloads)

Slide 20

Hashemite Gen Anat Lec 20 Urinary S (6.9 MiB, 33 downloads)

Slide 21

Hashemite Gen Anat Lec 21 Male Genital S (5.5 MiB, 32 downloads)

Slide 22

Hashemite Gen Anat Lec 22 Female Genital S (4.9 MiB, 28 downloads)

Slide 23

Hashemite Gen Anat Lec 23 Nervous System 1 (5.1 MiB, 28 downloads)

Slide 24

Hashemite Gen Anat Lec 24 Nervous System 2 (12.2 MiB, 27 downloads)

________________________________________________

Embryology Slides

Slide 1

Slide 2

Lab slides

Lab 1

Lab 1 Bones Of UL Check List (14.6 KiB, 91 downloads)

Lab 2

Lab 2 Bones Of LL Check List (14.4 KiB, 48 downloads)

Lab 3

Lab 3 Skull 1 Check List (14.4 KiB, 49 downloads)

Lab 4

Lab 4 Skull 2 Check List (14.4 KiB, 42 downloads)

Lab 5

Lab 5 Muscles Of Head&neck, Th & Abd Check List (14.2 KiB, 40 downloads)

Lab 6

Lab 6 Muscles Of UL Check List (16.1 KiB, 52 downloads)

Records

Record 1

اناتومي١ (87.5 MiB, 64 downloads)

Record 2

اناتومي ٢ (25.0 MiB, 58 downloads)

Record 3

New Recording 3 (23.3 MiB, 90 downloads)

Record 4

اناتومي٤ (80.6 MiB, 46 downloads)

Record 5

اناتومي ٥ (18.1 MiB, 61 downloads)

Record 6

Anatomy6-1 (25.7 MiB, 55 downloads)

Record 7

Anatomy 7 (38.4 MiB, 44 downloads)

Record 8

Anatomy 12 2 (46.1 MiB, 61 downloads)

Record 9

13 2 Anatomy (45.9 MiB, 89 downloads)

Record 10

Anatomy10 (22.9 MiB, 69 downloads)

Record 11

Anatomy 19-2 (22.0 MiB, 72 downloads)

Record 12

New Recording 10 (22.3 MiB, 64 downloads)

Record 13

Anatomy 26-2 (23.9 MiB, 73 downloads)

Record 14

Anatomy 4-3 (42.8 MiB, 82 downloads)

Record 15

Anatomy 5-3 (44.9 MiB, 61 downloads)

Record 16

Anatomy 6-3 (45.0 MiB, 54 downloads)

Record 17

Anatomy (21.4 MiB, 52 downloads)

Record 18

Anatomy 12-3 (24.1 MiB, 69 downloads)

Record 19

Anatomy 13-3 (49.5 MiB, 48 downloads)

Record 20

Anatomy 18-3 (42.9 MiB, 33 downloads)

Record 21

Anatomy 19-3 (43.5 MiB, 33 downloads)

Record 22

Anatomy 20-3 (22.7 MiB, 16 downloads)

Record 23

Record 24

Record 25

Record 26

Record 27

Record 28

Record 29

Record 30

Record 31

Record 32

Lab Check Lists

Lab 1

Lab 2

Lab 3

Lab 4

Lab 5

Lab 6

Lab 7

Lab 8

Lab 9

Lab 10

Lab 11

Lab 12

File name 1

Anatomy Notes 1 (1.6 MiB, 107 downloads)

File name 2

Anatomy Notes 2 (4.9 MiB, 90 downloads)

File name 3

Anatomy-Notes-3 (2.6 MiB, 101 downloads)

File name 4

Anatomy Note 4 (3.0 MiB, 43 downloads)

File name 5

Anatomy Note 5 (1.2 MiB, 41 downloads)

File name 6

Anatomy-lecture-4-after-Edit (4.8 MiB, 38 downloads)

File name 7

File name 8

Anatoy Note 8 (2.0 MiB, 31 downloads)

File name 9

File name 10

File name 11

Anatomy 11 (1.4 MiB, 37 downloads)

File name 12

File name 13

File name 14

Anatomy Note14 (2.2 MiB, 29 downloads)

File name 15

File name 16

File name 17

File name 18

File name 19

File name 20

File name 21

File name 22

File name 23

File name 24

File name 25

File name 26

File name 27

File name 28

File name 29

File name 30

File name 31

File name 32

Scientific Team

Muscles Summary

Muscle (31.3 KiB, 115 downloads)

Lectures 7 & 8 Exam

Lecture7+8 Q (478.2 KiB, 93 downloads)

Lecture 9 Exam

Lecture 9 (12.6 KiB, 74 downloads)

Lecture 10 Exam

Lecture 10 (192.7 KiB, 45 downloads)

Muscles of upper limb table

Muscles Of Upper Limb 2 (44.2 KiB, 10 downloads)

File

File

File