Anatomy

Anatomy

Anatomy SlidesLab slidesRecordsLab Check ListsAnatomy notesScientific Team

Anatomy Slides

Slide 1

Lec-1-Int-Planes (2.0 MiB, 337 downloads)

Slide 2

Lec-2-Bones (2.2 MiB, 311 downloads)

Slide 3

Lec-3-Bones-of-UL (2.6 MiB, 385 downloads)

Slide 4

Lec-4-Bones-of-LL (2.1 MiB, 352 downloads)

Slide 5

Lec-5-Int-Skull (2.9 MiB, 423 downloads)

Slide 6

Lec-6-Int-Mand-Vertebrae (1.9 MiB, 400 downloads)

Slide 7

Lec-7-Muscles (1.4 MiB, 269 downloads)

Slide 8

Lec-8-Muscles-of-Head (1.5 MiB, 264 downloads)

Slide 9

Lec-9-Muscles-of-Neck (1.4 MiB, 265 downloads)

Slide 10

Lec-10-Muscles-of-Trunck (1.7 MiB, 247 downloads)

Slide 11

Lec-11-Muscles-of-UL (2.5 MiB, 398 downloads)

Slide 12

Lec-12-Muscles-of-LL (1.3 MiB, 352 downloads)

Slide 13

Lec-13-Joints (1.2 MiB, 342 downloads)

Slide 14

Hashemite Gen Anat Lec 14 Circ S 1 (4.5 MiB, 400 downloads)

Slide 15

Hashemite Gen Anat Lec 15 Circ S 2 (6.7 MiB, 379 downloads)

Slide 16

Hashemite Gen Anat Lec 16 Resp S 1 (5.4 MiB, 356 downloads)

Slide 17

Hashemite Gen Anat Lec 17 Resp S 2 (4.7 MiB, 309 downloads)

Slide 18

Hashemite Gen Anat Lec 18 GIT 1 (7.3 MiB, 337 downloads)

Slide 19

Hashemite Gen Anat Lec 19 GIT2 (5.6 MiB, 296 downloads)

Slide 20

Hashemite Gen Anat Lec 20 Urinary S (6.9 MiB, 228 downloads)

Slide 21

Hashemite Gen Anat Lec 21 Male Genital S (5.5 MiB, 257 downloads)

Slide 22

Hashemite Gen Anat Lec 22 Female Genital S (4.9 MiB, 246 downloads)

Slide 23

Hashemite Gen Anat Lec 23 Nervous System 1 (5.1 MiB, 227 downloads)

Slide 24

Hashemite Gen Anat Lec 24 Nervous System 2 (12.2 MiB, 253 downloads)

________________________________________________

Embryology Slides

Slide 1

Embryology (8.5 MiB, 389 downloads)

Slide 2

Lab slides

Lab 1

SS (13.2 MiB, 650 downloads)

Lab 2

MS (19.2 MiB, 563 downloads)

Lab 3

CVS (9.1 MiB, 465 downloads)

Lab 4

RS (5.3 MiB, 434 downloads)

Lab 5

GIT (2.3 MiB, 445 downloads)

Lab 6

US (2.1 MiB, 440 downloads)

Records

Record 1

اناتومي١ (87.5 MiB, 76 downloads)

Record 2

اناتومي ٢ (25.0 MiB, 71 downloads)

Record 3

New Recording 3 (23.3 MiB, 91 downloads)

Record 4

اناتومي٤ (80.6 MiB, 46 downloads)

Record 5

اناتومي ٥ (18.1 MiB, 62 downloads)

Record 6

Anatomy6-1 (25.7 MiB, 55 downloads)

Record 7

Anatomy 7 (38.4 MiB, 51 downloads)

Record 8

Anatomy 12 2 (46.1 MiB, 64 downloads)

Record 9

13 2 Anatomy (45.9 MiB, 94 downloads)

Record 10

Anatomy10 (22.9 MiB, 74 downloads)

Record 11

Anatomy 19-2 (22.0 MiB, 89 downloads)

Record 12

New Recording 10 (22.3 MiB, 79 downloads)

Record 13

Anatomy 26-2 (23.9 MiB, 96 downloads)

Record 14

Anatomy 4-3 (42.8 MiB, 161 downloads)

Record 15

Anatomy 5-3 (44.9 MiB, 134 downloads)

Record 16

Anatomy 6-3 (45.0 MiB, 149 downloads)

Record 17

Anatomy (21.4 MiB, 120 downloads)

Record 18

Anatomy 12-3 (24.1 MiB, 121 downloads)

Record 19

Anatomy 13-3 (49.5 MiB, 96 downloads)

Record 20

Anatomy 18-3 (42.9 MiB, 108 downloads)

Record 21

Anatomy 19-3 (43.5 MiB, 118 downloads)

Record 22

Anatomy 20-3 (22.7 MiB, 72 downloads)

Record 23

Dr Wala'a 1-4 (86.2 MiB, 36 downloads)

Record 24

Anatomy 17 4 (39.0 MiB, 35 downloads)

Record 25

Anatomy 19-4 (20.4 MiB, 69 downloads)

Record 26

Anatomy 22-4 (40.3 MiB, 55 downloads)

Record 27

Anatomy 23-4 (40.8 MiB, 135 downloads)

Record 28

Part 1 (40.2 MiB, 147 downloads)

Record 29

Part 2 (25.8 MiB, 98 downloads)

Record 30

Record 31

Record 32

Embryology Record

Record 1

Embryology 1 (45.4 MiB, 112 downloads)

Record 2

Embryology 12-4 (44.1 MiB, 118 downloads)

Record 3

Embryology 15-4 (19.5 MiB, 78 downloads)

Record 4

Embryology 16-4 (21.5 MiB, 50 downloads)

Record 5

Record 6

Record 7

Record 8

Record 9

Record 10

Lab Check Lists

Lab 1

Lab 1 Bones Of UL Check List (14.6 KiB, 250 downloads)

Lab 2

Lab 2 Bones Of LL Check List (14.4 KiB, 132 downloads)

Lab 3

Lab 3 Skull 1 Check List (14.4 KiB, 115 downloads)

Lab 4

Lab 4 Skull 2 Check List (14.4 KiB, 100 downloads)

Lab 5

Lab 5 Muscles Of Head&neck, Th & Abd Check List (14.2 KiB, 88 downloads)

Lab 6

Lab 6 Muscles Of UL Check List (16.1 KiB, 115 downloads)

Lab 7

Lab 7 Muscles Of LL Check List (16.8 KiB, 8 downloads)

Lab 8

Lab 8 CVS Check List (15.7 KiB, 11 downloads)

Lab 9

Lab 9 Resp S Check List (13.5 KiB, 9 downloads)

Lab 10

Lab 10 Digestive S Check List (18.0 KiB, 8 downloads)

Lab 11

Lab 11 Genital & Urinary S Check List (15.9 KiB, 8 downloads)

Lab 12

File name 1

Anatomy Notes 1 (1.6 MiB, 116 downloads)

File name 2

Anatomy Notes 2 (4.9 MiB, 94 downloads)

File name 3

Anatomy-Notes-3 (2.6 MiB, 106 downloads)

File name 4

Anatomy Note 4 (3.0 MiB, 48 downloads)

File name 5

Anatomy Note 5 (1.2 MiB, 46 downloads)

File name 6

Anatomy-lecture-4-after-Edit (4.8 MiB, 45 downloads)

File name 7

File name 8

Anatoy Note 8 (2.0 MiB, 41 downloads)

File name 9

File name 10

File name 11

Anatomy 11 (1.4 MiB, 50 downloads)

File name 12

File name 13

File name 14

Anatomy Note14 (2.2 MiB, 44 downloads)

File name 15

File name 16

File name 17

File name 18

Anatomy Note 18 (2.9 MiB, 22 downloads)

File name 19

File name 20

File name 21

File name 22

File name 23

File name 24

File name 25

File name 26

File name 27

File name 28

File name 29

File name 30

File name 31

File name 32

Scientific Team

Muscles Summary

Muscle (31.3 KiB, 153 downloads)

Lectures 7 & 8 Exam

Lecture7+8 Q (478.2 KiB, 101 downloads)

Lecture 9 Exam

Lecture 9 (12.6 KiB, 82 downloads)

Lecture 10 Exam

Lecture 10 (192.7 KiB, 57 downloads)

Muscles of upper limb table

Muscles Of Upper Limb 2 (44.2 KiB, 59 downloads)

File

File

File